เงื่อนไขในการเข้ารับบริการกับโหย่วหมิง
วันที่ 29/04/2021 16:36 | 3 ปีที่แล้ว

สวัสดีค่ะลูกค้าที่ใช้บริการโหย่วหมิง รบกวนอ่านเงื่อนไขในการใช้บริการดังต่อไปนี้

1. เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างสูงสุดในการใช้บริการด้านการขนส่งให้กับลูกค้าทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านแจ้งประเภทของสินค้ารวมถึงรายละเอียดของสินค้าอย่างละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะสามารถดำเนินงานและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง


2. บริษัทจะทำการออกใบวางบิลค่าสินค้าและค่าขนส่งให้ทุกครั้งที่ลูกค้าใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการด้านขนส่งกับทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทขอสงวนไม่ดำเนินการสั่งสินค้าหรือดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับรายการสั่งสินค้าและบริการที่ยังไม่ได้รับการชำระเงินอย่างถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด


3. ลูกค้าจะต้องทำการตรวจนับจำนวนสินค้ารวมถึงตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของสินค้าทุกครั้งที่ได้รับสินค้าจากบริษัท หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับสินค้าทางบริษัทขอความร่วมมือในการแจ้งให้บริษัทรับทราบถึงปัญหาดังกล่าวภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ทางบริษัทได้นำสินค้าไปจัดส่งปลายทางที่ลูกค้าได้ระบุไว้ หากการแจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าวเกินกว่าเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี (ซึ่งหากเป็นสินค้าที่ทำการสั่งผ่านบริษัท ทางบริษัทจะเป็นผู้ช่วยดำเนินการและแจ้งต่อร้านค้าหรือบริษัททางประเทศจีน) ซึ่งความรับผิดชอบต่อสินค้านั้นๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้านที่ประเทศจีน 


4. สำหรับระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ทางบริษัทต้องเรียนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า ระยะเวลาที่ทางบริษัทแจ้งนั้นเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ย ซึ่งในสถานการณ์จริงอาจมีการใช้ระยะเวลามากกว่าหรือน้อยกว่าที่ทางบริษัทแจ้งไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรการต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเปลี่ยนแปลงมาตรการการตรวจสอบสินค้าของทางประเทศจีนและประเทศไทย เป็นต้น


5. หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในกรณีที่ขนส่งมีความล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด อันเกิดเหตุมาจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการตรวจสอบสินค้าขาออกและขาเข้าของประเทศจีนและประเทศไทย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี


6. ทางบริษัทมีความตั้งใจในการให้บริการลูกค้าอย่างมีมาตรฐานเพื่อสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน หากสินค้าชิ้นใดได้ทำการจัดส่งถึงโกดังในประเทศไทยของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะพยายามจัดส่งสินค้าทุกชิ้นให้ถึงลูกค้าให้เร็วที่สุด หรือ แจ้งให้ลูกค้ารับสินค้าที่โกดังให้เร็วที่สุด


7. สำหรับในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือ สูญหายกับสินค้าประเภทสินค้าทั่วไป อันเป็นข้อผิดพลาดที่สามารถระบุได้ว่าเกิดความเสียหายและผิดพลาดมาจากระบบการขนส่งของบริษัท โดยพิสูจน์ได้จริง บริษัทยินดีที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายตามมูลค่าของสินค้าจริง อย่างไรก็ตามการรับผิดชอบดังกล่าวจะไม่เกิน 3 เท่าจากราคาค่าขนส่งของสินค้าที่เสียหายหรือสูญหาย


8. ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดกับสินค้าหมวด อย. หรือ มอก. รวมถึงข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของร้านหรือขนส่งในประเทศจีน ในกรณีดังกล่าวทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี


9. ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับสินค้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น สินค้าที่แตก หัก ชำรุดได้ง่าย หรือสินค้าที่มีชีวิต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายกับสินค้าดังกล่าวในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าของท่าน ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าแจ้งแก่ร้านค้าในการตีลังไม้เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า โดยที่ค่าใช้จ่ายในการตีลังไม้จะแตกต่างออกไปในแต่ละร้าน หากลูกค้าได้ทำการตีลังไม้แล้วยังคงเกิดความเสียหายกับสินค้าอยู่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี


10. ในกรณีที่มีรอยกรีดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอันเกิดมาจากกระบวนการตรวจสอบของศุลกากร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น


11. ทางบริษัทของดรับให้บริการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าทุกชนิดที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือตราสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าทำการลักลอบสั่งสินค้าประเภทดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้แก่บริษัทรับทราบล่วงหน้า หากเกิดการอายัติหรือยึดของกลางโดยกรมศุลกากร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี 


12. หากเกิดการพิพาทเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์เข้ามาโดยไม่ทำการแจ้งให้บริษัทได้รับทราบ บริษัทได้กำหนดให้ลูกค้าจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับบริษัทเป็นจำนวน 3 เท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท


13. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจเช็คสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเช็คสินค้า ทางบริษัทขอความร่วมมือให้ลูกค้ารับสินค้าและทำการเช็คตรวจเช็คด้วยตนเอง หากมีข้อผิดพลาดประการใด รบกวนลูกค้าแจ้งให้ทางบริษัทรับทราบภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้าจากทางบริษัท ซึ่งได้ทำการระบุไว้ในกฎข้อที่ 3 


14. ทางบริษัทมีนโยบายในการเก็บสินค้าให้กับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการมารับสินค้าหรือยังไม่แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งปลายทางให้กับบริษัท โดยนโยบายการจัดเก็บสินค้าคือระยะเวลาภายใน 30 วัน หลังจากที่สินค้าถึงโกดังภายในประเทศไทยและทางบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบถึงสถานะของสินค้าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เล่น ไลน์ ,sms, โทรศัพท์ , อีเมล , หรือ หน้าเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่ทำการติดต่อขอรับสินค้าภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใช้อำนาจในการขายสินค้าดังกล่าวทอดตลาดในราคาที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเอง


15. สำหรับลูกค้าที่มีเลขแทรคกิ้ง ทางบริษัทขอความร่วมมือลูกค้าแจ้งเลขแทรคกิ้งให้กับทางบริษัทเพื่อผูกรหัสกับลูกค้าไว้ 


16. หากลูกค้าได้ทำการเปิดรหัสกับทางบริษัทอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้ารับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่างข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว